Johann Sebastian Bach - Kantaten

Johann Sebastian Bach

- Wachet, betet, BWV 70

- Herr, gehe nicht ins Gericht, BWV 105

- Schauet doch un sehet, BWV 46

- Der Himmel lacht, die Erde jubilieret, BWV 31
Veranstaltungsort: Stiftskirche Tübingen | Datum: 21.06.1953